Showing all 3 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 40w
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 40w เหมาะสำหรับใช้ส่องสว่างบริเวณทางเดิน ติดตั้งบนผนังหรือเสาไฟ  โคมไฟโซล่าเซลล์ ตัวถังมีความแข็งแรง คงทน มีค่า IP65 สามารถป้องกันได้ทั้งน้ำและฝุ่น ในรุ่น 40w มีให้เลือก 2 แบรนด์ โดยอีกแบรนด์จะมี Sensor ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีอายุการใช้งานยาวนาน