Showing all 7 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ IWACHI
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ IWACHI โคมไฟถนน LED เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งส่องสว่างบริเวณทางเดิน ใช้ติดตั้งบนผนังหรือเสาไฟ  มีค่า IP 65 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีการป้องกันความชื้น สามารถป้องกันได้ทั้งน้ำและฝุ่นและยังสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โคมไฟถนน LED ผ่านมาตราฐาน มอก. มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง