Showing all 4 results

โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์-w-l-lighting
โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์-w-l-lighting กรอบของแผงโซล่าเซลล์ ผลิตจากอลูมิเนียม ไม่แตกหักง่ายและมีความปลอดภัยจากการกัดกร่อนของสนิม มีหลอดสัญญาณ LED แสดงสถานภาพการทำงานของอุปกรณ์ ส่องสว่างด้วยหลอด LED ชนิด Ultra Bright มีมาตรฐานการป้องกัน IP65 ระยะเวลาการสำรองไฟ อยู่ที่ 1-2 วัน

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 20W GK-A W.L. lighting

0.00 ฿

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30W GK-B W.L. lighting

0.00 ฿

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30W GK-C W.L. lighting

0.00 ฿

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 40W GK-C W.L. lighting

0.00 ฿